Przebieg procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Koniecznym elementem rozpoczęcia procesu jest skarga powodowa wraz z niezbędnymi dokumentami, którą należy złożyć we właściwym sądzie.

Do rozpatrzenia sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa wikariusz sądowy powołuje trybunał składający się z trzech sędziów, obrońcę węzła małżeńskiego i notariusza.

Wysłuchawszy opinii obrońcy węzła małżeńskiego przewodniczący kolegium sędziowskiego wydaje dekret bądź to przyjęcia, bądź odrzucenia skargi powodowej.

Jeśli skarga powodowa zostaje przyjęta do przewodu sądowego, informuje się o powyższym fakcie obie strony, wzywając je do zawiązania sporu czyli wypowiedzenia się na temat przedmiotu sporu. Każda ze stron zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi na powyższe wezwanie, tak aby Sąd mógł właściwie ustalić formułę wątpliwości czyli ustalić z jakich tytułów rozpatrywać będzie wniesioną sprawę.

O ustalonej formule wątpliwości zostają powiadomione obie strony, tak aby znały przedmiot i zakres sporu.

Po poinformowaniu stron o przedmiocie sporu rozpoczyna się postępowanie dowodowe, podczas którego zostają przesłuchane obie strony oraz świadkowie, jak też, jeśli jest taka potrzeba, przeprowadza się ekspertyzę biegłego sądowego.

Po zebraniu dowodów następuje publikacja akt czyli możliwość przejrzenia ich przez strony i adwokatów.

Po publikacji akt strony mogą przedłożyć swoje uwagi i wnioski włącznie ze zgłoszeniem nowych dowodów w sprawie.

Jeśli w sprawie zostały zebrane wszystkie niezbędne dowody i akta zostały opublikowane, następuje zamknięcie postępowania dowodowego, o czym strony zostają powiadomione wraz z treścią uwag przedwyrokowych obrońcy węzła małżeńskiego, jeśli takowe zostały przedłożone w sprawie.

Każda ze stron ma prawo do przedłożenia w sądzie własnych uwag i obron.

Należy pamiętać, że obrońca węzła małżeńskiego ma prawo zabrać głos w sprawie jako ostatni.

Po wymianie obron i uwag sprawa przechodzi w fazę wyrokowania czyli podjęcia decyzji przez kolegium sędziowskie. By orzec nieważność małżeństwa, sędziowie muszą posiadać moralną pewność o jego nieważności.

Po podjęciu decyzji w sprawie następuje redakcja wyroku, który zostaje podany do wiadomości obu stronom.

Jeśli któraś ze stron czuje się pokrzywdzona wyrokiem, może zgłosić za pośrednictwem sądu, który go wydał, apelację do trybunału apelacyjnego.

Jeśli w I Instancji zapadł wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa i żadna ze stron jak i obrońca węzła małżeńskiego w ustalonym terminie nie zgłosili apelacji, wyrok staje się wykonalny, o czym strony zostają poinformowane.